1. Algemeen

VZW “PEDAAL” hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met  jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. VZW “PEDAAL” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als VZW “PEDAAL” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
“PEDAAL” VZW
Zetel: 9270 Laarne, Brandemanstraat 25
Email: cornelis_stefaan@hotmail.com

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door VZW “PEDAAL”  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
-Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW ”PEDAAL” (uitvoering overeenkomst);
-Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
-Het bekomen van subsidiëring door de overheid; (wettelijke verplichting);
-Het beheren van sociale media, sfeerfoto’s, gerichte foto’s;
-Het beheren van de clubwebsite.

1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Sportieve resultaten: klassement, prestaties
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wij maken in de loop van onze ritten en evenementen foto’s en video-opnames van onze leden. Die gebruiken we dan voor onze facebookpagina, website en reportages.
Door deel te nemen aan onze evenementen en ritten, geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en publiceren. Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om groepsfoto’s, close ups van de leden (in beweging), individuele foto’s. Indien u akkoord gaat met deze privacyverklaring, gaat u ook hiermee akkoord.

Indien u mogelijk fotomateriaal zou willen verwijderd zien, gelieve dan een mail te sturen naar cornelis_stefaan@hotmail.com

1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:
-Bestuursleden van de vereniging
-Vrijwilligers van de vereniging

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

Wij delen gegevens met:
-Bestuur
-leden
-derden maar uitsluitend in het kader van de clubactiviteiten (bv. Verzekeringsmaatschappij bij ongeval, hotel bij verblijf meerdaagse, …).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.5 Bewaartermijn
“PEDAAL” VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. “PEDAAL” VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste gebruik.

1.6 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens VZW “PEDAAL“ van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We hanteren de standaardmaatregelen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.7 Je rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.8 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.9 Wijziging privacyverklaring
“PEDAAL” VZW kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 09/02/2019